biuletyn informacyjny Zakładowej Organizacji Związkowej NSZZ Solidarność Społem PSS Zgoda w Płocku

Informacje

2014-11-15 15:05

Talony Świąteczne

  W dniu 13 listopada Zarząd Spółdzielni, NSZZ SOLIDARNOŚĆ i OPZZ osiągnęły porozumienie w sprawie wypłaty talonów świątecznych dla Pracowników Spółdzielni. Talony wypłacone zostaną z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych. Stąd też wartość wypłaconych talonów będzie zróżnicowana i uzależniona od dochodu w rodzinie (wymogi ustawy o funduszu socjalnym).    Talony przysługują wszystkim pracownikom, którzy byli zatrudnieni w Spółdzielni przed dniem 30 czerwca 2014 roku i pracują nadal.   Wartość talonów jest taka sama jak na Wielkanoc i uzależniona jest od kryteriów dochodowych:   - 650 zł dla pracowników, których dochód na członka rodziny nie przekracza 840 zł brutto (kryterium I),   - 600 zł dla pracowników, których dochód na członka rodziny wynosi od 840,01 zł do 1.680 zł brutto (kryterium II),   - 550 zł dla pracowników, których dochód na członka rodziny wynosi od 1.680,01 zł do 2.520,00 brutto (kryterium III),   - 500 zł dla pracowników,...
2014-07-28 15:25

WYBORY ZWIĄZKOWE 2014.

    Kończy się sezon wyborczy, zarówno w NSZZ Solidarność jak i w Spółdzielni. W lutym tego roku podczas Zakładowego Zebrania Członków wybraliśmy nową Komisję Zakładową, Komisję Rewizyjną oraz naszych przedstawicieli na Walne Zebranie Delegatów Regionu Płockiego NSZZ Solidarność i do Sekcji Krajowej Handlu NSZZ Solidarność.      29 maja w Szczyrku odbył się Kongres Sekcji, na którym wybrana została nowa Rada Sekcji Krajowej Handlu. Przewodniczącym Sekcji został ponownie pan Alfred Bujara (PSS Społem Tarnowskie Góry).     23 czerwca odbył się Kongres Sekretariatu Banków Handlu i Ubezpieczeń NSZZ Solidarność. Powołano nową 11 osobową Radę Sekretariatu, oraz pięcioosobową Komisję Rewizyjną, w której będę miał zaszczyt pracować w kadencji 2014-2018.     Na funkcję przewodniczącego, zgodnie z oczekiwaniami wybrany został Alfred Bujara, człowiek który całe swoje życie poświęcił i podporządkował...
2014-03-10 21:31

Talony Wielkanocne 2014.

  Talony Wielkanocne wypłacone zostaną z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych, dlatego wartość wypłaconych talonów będzie zróżnicowana i uzależniona od dochodu w rodzinie. Jest to podyktowane wymogami ustawy o Zakładowym Funduszu Świadczeń Socjalnych.    Talony przysługują wszystkim pracownikom zatrudnionym w dniu 31 grudnia 2013 r. Talony nie przysługują byłym pracownikom Spółdzielni. Wartość talonów uzależniona jest od kryteriów dochodowych i wynosi:   - 650 zł dla pracowników, których dochód na członka rodziny nie przekracza 840 zł brutto (kryterium I) ,   - 600 zł dla pracowników, których dochód na członka rodziny wynosi od 840,01 zł do 1.680 zł brutto (kryterium II),   - 550 zł dla pracowników, których dochód na członka rodziny wynosi od 1.680,01 zł do 2.520,00 brutto (kryterium III),   - 500 zł dla pracowników, których dochód na członka rodziny wynosi od 2.520,01 zł do 3.360,00 zł brutto (kryterium...
2013-11-22 13:12

Talony na Boże Narodzenie 2013

Talony wypłacone zostaną z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych. Stąd też wartość wypłaconych talonów będzie zróżnicowana i uzależniona od dochodu w rodzinie (wymogi ustawy o funduszu socjalnym).    Talony przysługują wszystkim pracownikom, którzy byli zatrudnieni w Spółdzielni przed dniem 30 czerwca 2013 roku i pracują nadal.   Wartość talonów jest taka sama jak na Wielkanoc i uzależniona jest od kryteriów dochodowych:   - 650 zł dla pracowników, których dochód na członka rodziny nie przekracza 800 zł brutto (kryterium I) ,   - 600 zł dla pracowników, których dochód na członka rodziny wynosi od 800,01 zł do 1.600 zł brutto (kryterium II),   - 550 zł dla pracowników, których dochód na członka rodziny wynosi od 1.600,01 zł do 2.400,00 brutto (kryterium III),   - 500 zł dla pracowników, których dochód na członka rodziny wynosi od 2.400,01 zł do 3.200,00 zł brutto (kryterium IV),   - 450 zł dla pracowników, których dochód na członka rodziny...
2013-11-20 12:23

Sklepy nie są w stanie utrzymać armii 54 etatów w administracji.

 W dniu 15 października 2013 odbyło się kolejne posiedzenie Rady Nadzorczej Spółdzielni. W porządku obrad znalazły się miedzy innymi: sprawozdania szefów komisji z prac między posiedzeniami plenarnymi, informacja Zarządu o zmianach w logowaniu sieci handlowej, informacja ze Zgromadzenia Wspólników PGS, wybór firmy do badania bilansu Spółdzielni za 2013 rok.             Najistotniejszym tematem spotkania rady była jednak debata nad "Informacją o realizacji zadań rzeczowych i wyników finansowych za 8 m-cy 2013r."   REALIZACJA ZAPLANOWANYCH ZADAŃ  - Rada oceniła negatywnie spadek obrotów detalu. Bardzo niepokojący jest fakt, iż regres dotyczy głównie wiodących placówek Spółdzielni. Osiągany poziom przychodów branży w rażący sposób odbiega od zaplanowanych wielkości na rok 2013.   WYNIK FINANSOWY - Spadek przychodów, a co za tym idzie niższa kwota marży i wpływów marketingowych, skutkuje zwiększona stratą w...
2013-07-23 07:38

Komentarz do Zarządzenia nr 4.

Sporo pytań wzbudziło opublikowane wczoraj na "info" Zarządzenie wewnętrzne Prezesa  Spółdzielni w sprawie trybu działania Komisji d/s analizy niedoborów. Sformuowania typu "kierowania do organów ścigania spraw dotyczących niedoborów" wzbudziły emocje. Pragnę uspokoić, otóż nowe zarządzenie jest niemal wierną kopią zarządzenia wydanego jeszcze przez panią Cicherską w lutym 2004 roku. Zapisy te nie są więc niczym nowym i obowiązują od wielu lat, różnica polega na tym, że skład nowej Komisji ustalany  będzie przez Prezesa każdorazowo, a nie jak w starym zarządzeniu ustalony był na sztywno.
2012-11-22 14:59

Paczki i talony grudzień 2012

         Na spotkaniu w dniu 21 listopada Związki Zawodowe uzgodniły z Zarządem Spółdzielni wysokość i zasady wydawania paczek i wypłaty talonów świątecznych dla pracowników Spółdzielni. Paczki oraz talony przysługują wszystkim pracownikom Spółdzielni zatrudnionym w dniu 30 listopada 2012 roku. Wartość uzależniona jest od kryteriów dochodowych, zgodnie z przyjętą informacją do preliminarza wydatków z ZFŚS na 2012 r. i wynosi:   Paczka 380 zł  + 130 zł w talonach - dochód do 750 zł brutto na osobę w rodzinie Paczka 380 zł  + 120 zł w talonach - dochód od 750 do 1500 zł brutto na osobę w rodzinie Paczka 380 zł  + 110 zł w talonach - dochód od 1500 do 2250 zł brutto na osobę w rodzinie Paczka 380 zł  + 100 zł w talonach - dochód od 2250 do 3000 zł brutto na osobę w rodzinie Paczka 380 zł  + 90 zł w talonach - dochód powyżej 3000 zł brutto na osobę w...
2012-04-20 14:23

Wczasy pod gruszą i kolonie 2012.

          Sporo emocji wzbudziło, funkcjonujące od nowego roku  "Oświadczenie o dochodach w rodzinie". W formularzu tym zobowiązani jesteśmy ujawnić nasze dochody i członków naszej rodziny.         Oświadczenie to nie jest wymysłem związków zawodowych czy urzędników Spółdzielni. Konieczność jego zastosowania dyktuje ustawa o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych, która uzależnia wysokość świadczeń pracowniczych wypłacanych z tego funduszu od sytuacji finansowej pracownika i jego rodziny.         Do zakresu świadczeń wypłacanych pracownikom z funduszu należą: wczasy pod gruszą, kolonie organizowane przez spółdzielnię, dofinansowanie do wypoczynku dzieci pracowników organizowane przez inne jednostki lub we własnym zakresie przez rodziców, zapomogi, paczki dla pracowników na Boże Narodzenie, ale także słodycze dla dzieci na "Dzień Dziecka" i pod...
2012-03-20 15:46

Talony po 400, ale podatek i składki ZUS odprowadzi spółdzielnia.

  W poniedziałek 19 marca zapadły ostateczne uzgodnienia w kwestii wypłaty talonów Wielkanocnych. W latach poprzednich talony wypłacane były z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych. Do kwoty talonów doliczano wartość podatku i potrącany on był przy najbliższych poborach.  W tym roku talony zostały wyłączone z Funduszu Świadczeń Socjalnych. Po raz pierwszy od wielu lat jest to premia świąteczna, księgowana jak inne wynagrodzenia, w koszty bieżącej działalności spółdzielni. Wartość brutto na jednego pracownika to kwota 574,35 zł. Od tej kwoty, pracodawca odprowadzi każdemu pracownikowi, składki zus w kwocie 123,34 oraz zaliczkę na podatek dochodowy w wysokości 51 zł i nie będzie on, jak w poprzednich latach, potrącany z wypłaty kwietniowej. PRZYKŁAD: rok 2011 = talony 450 zł - (podatek 81 zł zapłacony przez pracownika) = 369 zł rok 2012 = brutto 574,35 zł - (podatek 51 zł - składka ZUS emerytalno rentowa 44,60-składka ZUS zdrowotna 78,75 zł odprowadzone...
2012-03-15 12:38

Talony na Wielkanoc

Od poniedziałku 12 marca trwaja negocjacje z Zarządem w sprawie preliminarza wydatków Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych a także zasad naliczenia i wysokości talonów Wielkanocnych. Związek zabiega by talony na Wielkanoc i Boze Narodzenie zostały wyłączone z Funduszu socjalnego, płacone jako nagroda świateczna i księgowane w bieżące koszty działalności spółdzielni. Z dotychczasowych uzgodnień wynika, że tak sie stanie. Zmiana struktury funduszu pozwoli w przyszłości zwiekszyć wartość innych świadczeń. Prognozowana wartość talonów Wielkanocnych to 450 zł netto na pracownika. Tak jak pisałem wyżej, uzgodnienia są w toku. Po ich zakończeniu przekażemy niezwłocznie konkretne ustalenia. PW

Wyszukiwanie

Kontakty

remanent - biuletyn informacyjny Ul.Sienkiewicza 32 09-402 Płock pok.nr. 7 biuro związku 24 267 15 09 wew: 509 kom: 604 191 602