biuletyn informacyjny Zakładowej Organizacji Związkowej NSZZ Solidarność Społem PSS Zgoda w Płocku

Informacje

2016-05-22 18:49

NEGOCJACJE PŁACOWE MAJ 2016

NEGOCJACJE PŁACOWE MAJ 2016.           W ostatnim tygodniu przed Walnym Zgromadzeniem związki zawodowe odbyły z Zarządem Spółdzielni serię rokowań w kwestii podwyżek płac w firmie. Związek Zawodowy Pracowników Społem PSS Zgoda reprezentowała Pani Przewodnicząca Marianna Machała. Ze strony Solidarności uczestniczyli Jola Urbańska i ja.   Na kolejnych spotkaniach ustalaliśmy: 1) Metody obliczania budżetu na każdą placówkę. 2) Formy podziału dodatkowych pieniędzy na poszczególnych pracowników  3) Ale przede wszystkim skutki finansowe ewentualnych regulacji dla całej Spółdzielni.     Przełom w rokowaniach nastąpił (jak nam się wydawało!)18 maja, kiedy to w pierwszej kwestii uzgodniono, że na sklep ustalony zostanie budżet wzrostu płac na poziomie 170zł średnio na pracownika. Nie oznacza to, że każdy tyle dostanie, natomiast pozwala to oszacować ewentualne skutki całej...
2016-03-12 10:13

Talony Wielkanocne 2016

 Na podstawie wniosku przedłożonego przez Zakładowe Organizacje Związkowe, Zarząd Spółdzielni postanawia przyznać pomoc finansową z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w formie talonów. Talony zostaną wypłacone wszystkim pracownikom Spółdzielni zatrudnionym w dniu ich wypłaty to jest 15 marca 2016 roku. Wartość talonów uzależniona jest od kryteriów dochodowych i wynosi: - 700 zł dla pracowników, których dochód na członka rodziny nie przekracza 925,00 zł brutto (kryterium I) , - 650 zł dla pracowników, których dochód na członka rodziny wynosi od 925,01 zł do 1.850 zł brutto (kryterium II), - 600 zł dla pracowników, których dochód na członka rodziny wynosi od 1.850,01 zł do 2.775,00 brutto (kryterium III), - 550 zł dla pracowników, których dochód na członka rodziny wynosi od 2.775,01 zł do 3.700,00 zł brutto (kryterium IV), - 450 zł dla pracowników, których dochód na członka rodziny przekracza 3.700,00zł brutto (kryterium V). Zakwalifikowanie do kryterium...
2015-12-21 15:42

Talony Boże Narodzenie 2015

W dniu 13 listopada na wniosek NSZZ SOLIDARNOŚĆ i OPZZ osiągnięto porozumienie z Zarządem Spółdzielni w sprawie wypłaty talonów świątecznych dla Pracowników Spółdzielni. Talony wypłacone zostaną z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych. Stąd też wartość wypłaconych talonów będzie zróżnicowana i uzależniona wyłącznie od dochodu w rodzinie (wymogi ustawy o funduszu socjalnym).    Talony przysługują wszystkim pracownikom, którzy są zatrudnieni w Spółdzielni na dzień wypłaty to jest 27 listopada 2015 roku.   Wartość talonów w czterech pierwszych kategoriach jest wyższa niż na Wielkanoc ubiegłego roku i wynosi:   - 700 zł dla pracowników, których dochód na członka rodziny nie przekracza 840 zł brutto (kryterium I),   - 650 zł dla pracowników, których dochód na członka rodziny wynosi od 840,01 zł do 1.680 zł brutto (kryterium II),   - 600 zł dla pracowników, których dochód na członka rodziny wynosi od 1.680,01 zł do 2.520,00 brutto...
2015-03-01 22:13

Ubezpieczenie Grupowe

Wiodącym tematem najbliższego zebrania Komisji Zakładowej NSZZ Solidarność będzie ubezpieczenie grupowe w PZU. A ściślej mówiąc stale rosnąca składka na to ubezpieczenie. Nowa polisa grupowego ubezpieczenia przewiduje składki w wariancie I = 79,74 zł/ miesięcznie, w wariancie II = 88,30 zł miesięcznie, w wariancie III = 97,23 zł miesięcznie. W katalogu świadczeń pojawiły się nowe: 1.                          Z tytułu ciężkiej choroby małżonka ubezpieczonego. 2.                          Z tytułu ciężkiej choroby dziecka. Celowo nie wspominam o "karcie aptecznej”, ponieważ do dziś jej nie otrzymałem, niema również wiadomości na temat aptek, które ją realizują. Pracownicy Kadr współpracujący z PZU nie byli w stanie udzielić mi w tej kwestii...
2014-07-28 15:25

WYBORY ZWIĄZKOWE 2014.

    Kończy się sezon wyborczy, zarówno w NSZZ Solidarność jak i w Spółdzielni. W lutym tego roku podczas Zakładowego Zebrania Członków wybraliśmy nową Komisję Zakładową, Komisję Rewizyjną oraz naszych przedstawicieli na Walne Zebranie Delegatów Regionu Płockiego NSZZ Solidarność i do Sekcji Krajowej Handlu NSZZ Solidarność.      29 maja w Szczyrku odbył się Kongres Sekcji, na którym wybrana została nowa Rada Sekcji Krajowej Handlu. Przewodniczącym Sekcji został ponownie pan Alfred Bujara (PSS Społem Tarnowskie Góry).     23 czerwca odbył się Kongres Sekretariatu Banków Handlu i Ubezpieczeń NSZZ Solidarność. Powołano nową 11 osobową Radę Sekretariatu, oraz pięcioosobową Komisję Rewizyjną, w której będę miał zaszczyt pracować w kadencji 2014-2018.     Na funkcję przewodniczącego, zgodnie z oczekiwaniami wybrany został Alfred Bujara, człowiek który całe swoje życie poświęcił i podporządkował...
2014-03-10 21:31

Talony Wielkanocne 2014.

  Talony Wielkanocne wypłacone zostaną z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych, dlatego wartość wypłaconych talonów będzie zróżnicowana i uzależniona od dochodu w rodzinie. Jest to podyktowane wymogami ustawy o Zakładowym Funduszu Świadczeń Socjalnych.    Talony przysługują wszystkim pracownikom zatrudnionym w dniu 31 grudnia 2013 r. Talony nie przysługują byłym pracownikom Spółdzielni. Wartość talonów uzależniona jest od kryteriów dochodowych i wynosi:   - 650 zł dla pracowników, których dochód na członka rodziny nie przekracza 840 zł brutto (kryterium I) ,   - 600 zł dla pracowników, których dochód na członka rodziny wynosi od 840,01 zł do 1.680 zł brutto (kryterium II),   - 550 zł dla pracowników, których dochód na członka rodziny wynosi od 1.680,01 zł do 2.520,00 brutto (kryterium III),   - 500 zł dla pracowników, których dochód na członka rodziny wynosi od 2.520,01 zł do 3.360,00 zł brutto (kryterium...
2013-11-22 13:12

Talony na Boże Narodzenie 2013

Talony wypłacone zostaną z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych. Stąd też wartość wypłaconych talonów będzie zróżnicowana i uzależniona od dochodu w rodzinie (wymogi ustawy o funduszu socjalnym).    Talony przysługują wszystkim pracownikom, którzy byli zatrudnieni w Spółdzielni przed dniem 30 czerwca 2013 roku i pracują nadal.   Wartość talonów jest taka sama jak na Wielkanoc i uzależniona jest od kryteriów dochodowych:   - 650 zł dla pracowników, których dochód na członka rodziny nie przekracza 800 zł brutto (kryterium I) ,   - 600 zł dla pracowników, których dochód na członka rodziny wynosi od 800,01 zł do 1.600 zł brutto (kryterium II),   - 550 zł dla pracowników, których dochód na członka rodziny wynosi od 1.600,01 zł do 2.400,00 brutto (kryterium III),   - 500 zł dla pracowników, których dochód na członka rodziny wynosi od 2.400,01 zł do 3.200,00 zł brutto (kryterium IV),   - 450 zł dla pracowników, których dochód na członka rodziny...
2013-11-20 12:23

Sklepy nie są w stanie utrzymać armii 54 etatów w administracji.

 W dniu 15 października 2013 odbyło się kolejne posiedzenie Rady Nadzorczej Spółdzielni. W porządku obrad znalazły się miedzy innymi: sprawozdania szefów komisji z prac między posiedzeniami plenarnymi, informacja Zarządu o zmianach w logowaniu sieci handlowej, informacja ze Zgromadzenia Wspólników PGS, wybór firmy do badania bilansu Spółdzielni za 2013 rok.             Najistotniejszym tematem spotkania rady była jednak debata nad "Informacją o realizacji zadań rzeczowych i wyników finansowych za 8 m-cy 2013r."   REALIZACJA ZAPLANOWANYCH ZADAŃ  - Rada oceniła negatywnie spadek obrotów detalu. Bardzo niepokojący jest fakt, iż regres dotyczy głównie wiodących placówek Spółdzielni. Osiągany poziom przychodów branży w rażący sposób odbiega od zaplanowanych wielkości na rok 2013.   WYNIK FINANSOWY - Spadek przychodów, a co za tym idzie niższa kwota marży i wpływów marketingowych, skutkuje zwiększona stratą w...
2013-07-23 07:38

Komentarz do Zarządzenia nr 4.

Sporo pytań wzbudziło opublikowane wczoraj na "info" Zarządzenie wewnętrzne Prezesa  Spółdzielni w sprawie trybu działania Komisji d/s analizy niedoborów. Sformuowania typu "kierowania do organów ścigania spraw dotyczących niedoborów" wzbudziły emocje. Pragnę uspokoić, otóż nowe zarządzenie jest niemal wierną kopią zarządzenia wydanego jeszcze przez panią Cicherską w lutym 2004 roku. Zapisy te nie są więc niczym nowym i obowiązują od wielu lat, różnica polega na tym, że skład nowej Komisji ustalany  będzie przez Prezesa każdorazowo, a nie jak w starym zarządzeniu ustalony był na sztywno.
2012-11-22 14:59

Paczki i talony grudzień 2012

         Na spotkaniu w dniu 21 listopada Związki Zawodowe uzgodniły z Zarządem Spółdzielni wysokość i zasady wydawania paczek i wypłaty talonów świątecznych dla pracowników Spółdzielni. Paczki oraz talony przysługują wszystkim pracownikom Spółdzielni zatrudnionym w dniu 30 listopada 2012 roku. Wartość uzależniona jest od kryteriów dochodowych, zgodnie z przyjętą informacją do preliminarza wydatków z ZFŚS na 2012 r. i wynosi:   Paczka 380 zł  + 130 zł w talonach - dochód do 750 zł brutto na osobę w rodzinie Paczka 380 zł  + 120 zł w talonach - dochód od 750 do 1500 zł brutto na osobę w rodzinie Paczka 380 zł  + 110 zł w talonach - dochód od 1500 do 2250 zł brutto na osobę w rodzinie Paczka 380 zł  + 100 zł w talonach - dochód od 2250 do 3000 zł brutto na osobę w rodzinie Paczka 380 zł  + 90 zł w talonach - dochód powyżej 3000 zł brutto na osobę w...

Wyszukiwanie

Kontakty

remanent - biuletyn informacyjny Ul.Sienkiewicza 32 09-402 Płock pok.nr. 7 biuro związku 24 267 15 09 wew: 509 kom: 604 191 602