biuletyn informacyjny Zakładowej Organizacji Związkowej NSZZ Solidarność Społem PSS Zgoda w Płocku

Harmonogram Negocjacji

2010-09-09 12:22

 Harmonogram negocjacji nowego systemu wynagrodzeń Społem PSS Zgoda w Płocku.

 

  1. Rokowania prowadzone będą dwa dni w tygodniu, we  wtorki i piątki każdego tygodnia do chwili osiągnięcia ostatecznego porozumienia w godzinach 8.oo - 10.oo (2 godziny). Chyba, że strony w uzasadnionych przypadkach uzgodnią inaczej, z wyjątkiem wtorku 21 września - szkolenie RN.
  2. Miejscem rokowań jest pokój Rady Nadzorczej.
  3. Skład zespołów negocjacyjnych nie powinien przekraczać trzech osób dla każdej ze stron, oczywiście mogą one być zmienne osobowo według uznania stron.
  4. Z każdego spotkania spisywany byłby protokół ustaleń i rozbieżności, przygotowywany przez pracownika spółdzielni wyznaczonego przez Zarząd, sygnowany przez strony.
  5. Materiały pomocnicze, będące przedmiotem dyskusji (wyliczenia, analizy, projekty zapisów regulaminu wynagrodzeń itd) strony winny przekazywać sobie wzajemnie miedzy spotkaniami na piśmie lub drogą elektroniczną nie później jednak niż na 24 godziny przed kolejnymi rokowaniami.
  6. Punktem wyjścia do negocjacji wzrostu wynagrodzeń jest poziom płac brutto pracowników spółdzielni za sierpień 2010 roku.
  7. Na zakończenie każdego spotkania, strony ustalają wspólnie zakres tematów będący przedmiotem kolejnego spotkania. 
  8. W przypadku braku porozumienia w kluczowych kwestiach, po wyczerpaniu 5-ciu  tur negocjacji, każda ze stron ma prawo odstąpić od powyższego harmonogramu i podjąć inne działania, przewidziane prawem, w celu realizacji postulatów pracowniczych, w tym wszczęcia sporu zbiorowego włącznie.
  9. Niniejszy harmonogram obowiązuje do czasu pozytywnego zakończenia negocjacji, chyba, że strony wspólnie w ich toku postanowią inaczej, z wyłączeniem punktu 8.

 

Płock 09.09.2010.

Podpisy przedstawicieli stron Zakładowego Układu Zbiorowego Pracy.

Wyszukiwanie