biuletyn informacyjny Zakładowej Organizacji Związkowej NSZZ Solidarność Społem PSS Zgoda w Płocku

List otwarty do biur poselskich i Komitetów Wyborczych

2011-10-06 09:56

 Sekcja Krajowa Pracowników Handlu

 

40-286 Katowice, ul. Floriana 7

 

tel./fax (32) 253 83 62 • e-mail: sbhiu@solidarnosc.org.pl • www.solidarnosc.org.pl/handel

 

Katowice 30.09. 2011r

 

List otwarty

 

Pracownicy handlu od lat są jedną z najgorzej sytuowanych grup społecznych. Na co

dzień zmagają się nie tylko z głodowymi zarobkami, często niestarczającymi nawet na skromne

utrzymanie, ale także z fatalnymi warunkami pracy oraz całkowitym brakiem stabilności

zatrudnienia. Z niepokojem obserwujemy, że żaden z komitetów wyborczych nie zainteresował

się jak dotąd naszymi problemami. Uważamy, że osoby, które startują w wyborach i chcą

zasiadać w polskim parlamencie także jako reprezentanci blisko milionowej rzeszy

pracowników handlu, powinny wypowiedzieć się w tej kwestii.

Dlatego też zwracamy się do Państwa z apelem o przedstawienie konkretnych propozycji

dotyczących poprawy dramatycznej sytuacji pracowników handlu, aby ta niemała przecież grupa

wyborców wiedziała, kogo warto poprzeć w nadchodzących wyborach.

Jedną z największych dolegliwości pracowników handlu jest niestabilność zatrudnienia.

Zawieranie krótkoterminowych umów o pracę na czas określony, prawie całkowita eliminacja umów

o pracę na czas nieokreślony, pogarszają jakość życia, uniemożliwiając pracownikom tego sektora

osiągnięcie jakiejkolwiek stabilizacji życiowej.

Ponadto naganną i coraz częściej stosowaną

praktyką jest zatrudnianie pracowników za pośrednictwem firm zewnętrznych. Outsourcing, czyli

oferowanie zatrudnienia za pośrednictwem firmy zewnętrznej na podstawie umowy cywilnoprawnej,

z minimalną stawką płacową, stał się wybiegiem, ułatwiającym obchodzenie przepisów Kodeksu

pracy. Jednocześnie korzystanie z usług agencji pracy tymczasowej staje się w wielu sieciach

handlowych podstawową formą zatrudniania pracowników.

Nasilająca się w branży i chętnie motywowana kryzysem redukcja zatrudnienia powoduje

ponadnormatywne obciążanie pracownika obowiązkami. W ciągu ostatnich dwóch lat w niektórych

sieciach handlowych zredukowano zatrudnienie o połowę. Niedobory kadrowe skutkują nie tylko

przeciążeniem osób zatrudnionych w handlu, lecz wywołują także coraz częstsze głosy

niezadowolenia ze strony konsumentów, którzy twierdzą, że pracowników jest za mało, przez co nie

są należycie i kompetentnie obsługiwani. Poważnym problemem pozostają wciąż niskie płace,

niewspółmierne do wykonywanej pracy, które nie zapewniają pracownikom godnych warunków życia

i nie wystarczają na utrzymanie rodziny. Skandaliczne jest, że wielu pracowników handlu, pracując na

pełen etat, żyje poniżej granicy ubóstwa.

Pracodawcy w handlu przemawiają z pozycji siły. Większość zachowuje jedynie pozory

partnerstwa społecznego. To ponury paradoks, że utrudnianie działalności związkowej oraz

praktycznie bezkarne szykanowanie członków związku stało się normą w państwie, które odzyskało

niepodległość właśnie dzięki powstaniu NSZZ Solidarność.

 

Alfred Bujara

Przewodniczący Sekcji Krajowej

Pracowników Handlu

NSZZ „Solidarność”

Wyszukiwanie