biuletyn informacyjny Zakładowej Organizacji Związkowej NSZZ Solidarność Społem PSS Zgoda w Płocku

Paczki i talony grudzień 2012

2012-11-22 14:59

 

       Na spotkaniu w dniu 21 listopada Związki Zawodowe uzgodniły z Zarządem Spółdzielni wysokość i zasady wydawania paczek i wypłaty talonów świątecznych dla pracowników Spółdzielni.

Paczki oraz talony przysługują wszystkim pracownikom Spółdzielni zatrudnionym w dniu 30 listopada 2012 roku.

Wartość uzależniona jest od kryteriów dochodowych, zgodnie z przyjętą informacją do preliminarza wydatków z ZFŚS na 2012 r. i wynosi:

 

Paczka 380 zł  + 130 zł w talonach - dochód do 750 zł brutto na osobę w rodzinie

Paczka 380 zł  + 120 zł w talonach - dochód od 750 do 1500 zł brutto na osobę w rodzinie

Paczka 380 zł  + 110 zł w talonach - dochód od 1500 do 2250 zł brutto na osobę w rodzinie

Paczka 380 zł  + 100 zł w talonach - dochód od 2250 do 3000 zł brutto na osobę w rodzinie

Paczka 380 zł  + 90 zł w talonach - dochód powyżej 3000 zł brutto na osobę w rodzinie

 

 

Zakwalifikowanie do kryterium dochodowego ustalone zostanie na podstawie złożonych oświadczeń o dochodach w rodzinie. Oświadczenia można jeszcze składać w Dziale Kadr do 26 listopada 2012 r. Pracownik, którzy nie złoży oświadczenia o dochodach w rodzinie, otrzyma świadczenie z najwyższego progu.

 

 

Paczki będą wydawane w 2 ratach w terminie do 31 grudnia 2012 r. Wypłata talonów nastąpi od 30 listopada 2012 roku w kasie głównej Spółdzielni.

Paczka może zawierać wszystkie artykuły sprzedawane w sklepach Spółdzielni, z wyjątkiem: alkoholu ( w tym piwa ), papierosów, biletów komunikacji miejskiej, kart telefonicznych i doładowań.

Paczka oraz talony nie przysługują byłym pracownikom Spółdzielni.

Szczegółowy regulamin dostępny jest w Dziale Samorządu i Kadr. Ma się również ukazać na INFO ZGODA.     

Wyszukiwanie