biuletyn informacyjny Zakładowej Organizacji Związkowej NSZZ Solidarność Społem PSS Zgoda w Płocku

Premia kwartalna za rezygnację z ochrony

2010-01-14 17:11

W 2009 r. Zarząd wraz z Organizacjami Związkowymi podjęli decyzję o zastosowaniu premii uznaniowych. Decyzja o tym fakcie zapisana została w Zakładowym Układzie Zbiorowym Pracy.
Obecnie premia taka jest przyznawana dla załóg sklepowych, które nie miały lub zrezygnowały z ochrony w godzinach od 6.00 do 18.00.
Premie przyznaje Prezes Zarządu w okresach kwartalnych, po zakończeniu miesiąca kończącego kwartał w wysokości 

Kierownik sklepu - 500zł/kwartał
Z-ca Kierownika - 400zł/kwartał
Sprzedawcy - 300zł/kwartał

Wypłacane są one z miesięcznym opóźnieniem, ponieważ odliczane są z nich okresy zwolnień lekarskich poszczególnych pracowników /za ostatni kwartał 2009 roku premia zostanie wypłacona w lutym przy poborach za styczeń 2010/.
Premie są uznaniowe i jako takie nie podlegają regulaminowi.

O ewentualnym zaprzestaniu przyznawania premii sklepy i organizacje związkowe zostaną poinformowane z co najmniej kwartalnym wyprzedzeniem.

PW 

Wyszukiwanie