biuletyn informacyjny Zakładowej Organizacji Związkowej NSZZ Solidarność Społem PSS Zgoda w Płocku

ŚWIADCZENIE ŚWIĄTECZNE GRUDZIEŃ 2019

2019-11-15 11:05

W dniu 14 listopada 2019 r. Zarząd Spółdzielni, NSZZ SOLIDARNOŚĆ i OPZZ osiągnęły porozumienie w sprawie przyznania świadczenia świątecznego dla Pracowników Spółdzielni. Poniżej prezentujemy treść porozumienia:

REGULAMIN

Udzielenia pomocy finansowej dla pracowników „Społem” PSS „Zgoda” w Płocku z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych

 

Na podstawie przedłożonego wniosku przez Zakładowe Organizacje Związkowe, Zarząd Spółdzielni, uwzględniając sytuację bytową, rodzinną, materialną Pracowników Spółdzielni, postanawia przyznać pomoc finansową, której łączna wartość obciąży Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych. Wartość przyznanej pomocy zasili przyznaną przez Zarząd każdemu Pracownikowi kartę elektroniczną. Zasilona wartością świadczenia karta umożliwi zapłatę za zakupione produkty dostępne w sklepach Spółdzielni.

§ 1

 

  1. Świadczenie przysługuje wszystkim pracownikom Spółdzielni zatrudnionym w dniu 31.10.2019 roku.

  2. Świadczenie nie przysługuje byłym pracownikom Spółdzielni.

§ 2

 

  1. Wartość świadczenia, którym zasilone zostaną karty, uzależniona jest od kryteriów dochodowych i wynosi:

- 700 zł dla pracowników, których dochód na członka rodziny nie przekracza 1.125,00 zł brutto (kryterium I) ,

- 650 zł dla pracowników, których dochód na członka rodziny wynosi od 1.125,01 zł do 2.250 zł brutto (kryterium II),

- 600 zł dla pracowników, których dochód na członka rodziny wynosi od 2.250,01 zł do 3.375,00 brutto (kryterium III),

- 550 zł dla pracowników, których dochód na członka rodziny wynosi od 3.375,01 zł do 4.500,00 zł brutto (kryterium IV),

- 450 zł dla pracowników, których dochód na członka rodziny przekracza 4.500,01 zł brutto (kryterium V).

  1. Zakwalifikowanie do kryterium dochodowego oraz wartość świadczeń określonych w pkt. 1 ustalona zostanie na podstawie złożonych przez Pracowników Spółdzielni oświadczeń o dochodach członków rodziny.

§ 3

 

1. Wypłata świadczenia – zasilenie kart nastąpi w dniu 29.11.2019 roku. Karta zachowuje swoją aktywność dopóki zgromadzone są na niej środki.

2. Jeżeli wartość dokonywanych zakupów jest niższa niż wartość karty, jej wartość jest pomniejszana o kwotę równą wartości zakupów. Nie przysługuje w takim przypadku prawo do otrzymania reszty w gotówce.

3. W przypadku, gdy wartość dokonanych zakupów przekracza wartość karty, należy dokonać zapłaty różnicy pomiędzy wartością karty, a wartością zakupów gotówką lub innym środkiem płatniczym akceptowanym w sklepie.

§ 4

 

Od przyznanego świadczenia Spółdzielnia naliczy i pobierze zaliczkę na podatek dochodowy od osób fizycznych przy liście wynagrodzeń za miesiąc listopad 2019 r.

§ 5

 

Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem 29.11.2019 roku.

Wyszukiwanie