biuletyn informacyjny Zakładowej Organizacji Związkowej NSZZ Solidarność Społem PSS Zgoda w Płocku

We wrześniu premia 250 zł

2010-09-02 12:06

 

W dniu 30 sierpnia 2010 roku Zarząd Spółdzielni przyjął do realizacji wniosek Zakładowych Organizacji Związkowych o wypłatę jednorazowej premii dla pracowników Spółdzielni. Realizacja postulatu organizacji związkowych podyktowana jest zwiększonymi wydatkami, jakie muszą ponieść pracownicy między innymi w związku z zakupem wyprawek szkolnych dla dzieci. Jednocześnie Zarząd wypłacając premię docenia wkład i zaangażowanie pracowników w budowę wyniku finansowego Spółdzielni.

Jednorazowa premia przysługuje pracownikom Spółdzielni, którzy świadczą pracę w dniu 5 września br. i wynosi  odpowiednio:

- 150 złotych netto dla pracowników, z którymi spółdzielnia podpisała umowę o pracę w okresie od 1 stycznia do 31 lipca 2010 roku i świadczą pracę w dniu 5 września;

- 250 złotych netto dla pozostałych pracowników;

- pracownikom zatrudnionym w niepełnym wymiarze czasu pracy premia przysługuje proporcjonalnie.

Pracownikom zatrudnionym w Spółdzielni po 31 lipca 2010 roku premia nie przysługuje.

Regulamin premii załączony zostanie dla każdej placówki z listami płac, a wypłata jednorazowej premii nastąpi w terminie do 10 września 2010 roku.

Kwota netto 250 złotych wraz z narzutami na ZUS i zaliczką na podatek dochodowy stanowi kwotę brutto 359, 15 zł. Doliczając koszty ponoszone przez pracodawcę jest to kwota 424,79 zł brutto. Łączny koszt premii wyniesie około 195 tysięcy złotych.

PW.

 

 

Wyszukiwanie