biuletyn informacyjny Zakładowej Organizacji Związkowej NSZZ Solidarność Społem PSS Zgoda w Płocku

Wspólny Komunikat z Rokowań.

2018-04-10 21:26

 

We wniosku z dnia 4 września w sprawie wypłaty dodatkowej premii za sierpień 2018 Komisja Zakładowa NSZZ Solidarność i NSZZ Pracowników Społem PSS Zgoda zwróciły się do Zarządu Spółdzielni o wznowienie negocjacji płacowych w firmie.

W dniu 20 września Komisja Zakładowa NSZZ Solidarność przedstawiła spójną propozycję zmian systemu wynagrodzeń, obejmującą wszystkich pracowników spółdzielni, w formie 15 punktowego aneksu do porozumienia z dnia 10 stycznia 2018 r.,

26 i 28 września odbyły się dwie pierwsze tury negocjacji z Zarządem Spółdzielni nad propozycjami złożonymi przez związek. Negocjacje przebiegają w spokojnej i rzeczowej atmosferze, według zasad określonych w „Regulaminie Rokowań” z 3 czerwca 2016 r.

Większość kwestii została już uzgodniona i znalazła odzwierciedlenie w „Protokóle Uzgodnień” przyjętym przez strony w dniu 04.10.2018 r.

Najistotniejsze z nich to:

 

  • Od października dla pracowników zatrudnionych w sklepach Spółdzielni na stanowiskach sprzedawców zostanie ustalona nowa płaca zasadnicza, na wniosek kierowników sklepów w obecności stron ZUSP. Pula środków przeznaczona na regulację wynagrodzeń wynosi 200 zł na osobę.

  • Od 1 września przestają obowiązywać zapisy określone w punktach 1-3 porozumienia z dnia 13.01.2017 W sprawie regulacji wynagrodzeń związanych ze zdjęciem ochrony fizycznej i poziomie normatywnego zatrudnienia w sklepach spółdzielni. Kwoty za ochronę zostają na stałe włączone do płac zasadniczych.

  • Ustalono, że płaca zasadnicza pracowników zatrudnionych na stanowiskach sprzedawców oraz piekarzy nie może być niższa niż 2400 zł.

  • W Piekarni 10 dotychczasowa premia od wydajności w kwocie 500 zł (średnia z 12 miesięcy) zostanie włączona do płacy zasadniczej, a pula środków na premie, będąca w dyspozycji kierownika zakładu, wzrośnie przy dynamice sprzedaży do 100% do kwoty 10 tyś zł, a przy dynamice powyżej 100% do 16 tyś zł.

  • Dla pracowników Administracji i Grupy remontowej wprowadzona zostaje nowa premia, w dyspozycji Kierowników działów w puli do 200 zł na osobę.

  • Dla Kierowników sklepów, Piekarni i ich Zastępców uzgodnione zostały nowe tabele wydajności.

  • Strony ustaliły, że w odniesieniu do premii od dynamiki sprzedaży utrzymana zostanie klauzula o wstrzymaniu jej wypłaty w części lub w całości w przypadku uzyskania przez Spółdzielnię, przez 3 kolejne miesiące negatywnego wyniku finansowego na całokształcie działalności firmy. Dotyczy to również premii dla Piekarni 10, Administracji i Grupy remontowej.

  • Ponieważ większość zmian wejdzie w życie w październiku, za miesiąc wrzesień zostanie naliczona DODATKOWA PREMIA w wysokości 200 zł na pracownika.

Do uzgodnienia pozostają indywidualne płace zasadnicze w detalu, poziom progów premiowych ujęty w „Protokóle rozbieżności”, nowa Tabela Wartościowania Stanowisk, poziom zadań premiowych od dynamiki sprzedaży na rok 2019.

 

Komunikat uzgodniony przez Strony Zakładowego Układu Zbiorowego Pracy na podstawie § 6 Regulaminu Rokowań.

 

Płock, 04.10.2018 r.

 

Wyszukiwanie