biuletyn informacyjny Zakładowej Organizacji Związkowej NSZZ Solidarność Społem PSS Zgoda w Płocku

Wczasy pod gruszą i kolonie 2012.

2012-04-20 14:23

 

        Sporo emocji wzbudziło, funkcjonujące od nowego roku  "Oświadczenie o dochodach w rodzinie".

W formularzu tym zobowiązani jesteśmy ujawnić nasze dochody i członków naszej rodziny.

        Oświadczenie to nie jest wymysłem związków zawodowych czy urzędników Spółdzielni. Konieczność jego zastosowania dyktuje ustawa o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych, która uzależnia wysokość świadczeń pracowniczych wypłacanych z tego funduszu od sytuacji finansowej pracownika i jego rodziny.

        Do zakresu świadczeń wypłacanych pracownikom z funduszu należą: wczasy pod gruszą, kolonie organizowane przez spółdzielnię, dofinansowanie do wypoczynku dzieci pracowników organizowane przez inne jednostki lub we własnym zakresie przez rodziców, zapomogi, paczki dla pracowników na Boże Narodzenie, ale także słodycze dla dzieci na "Dzień Dziecka" i pod choinke, dopłata do pikników czy wycieczek. 

        Jak pisałem wcześniej, w marcu udało nam się uzyskać zgodę Zarządu, by talony świąteczne zostały wyłączone z Funduszu Świadczeń Socjalnych, i zakwalifikowane w koszty bieżącej działalności spółdzielni. Takie rozwiązanie zmusza naszego Pracodawcę do wydania dodatkowych kilkuset tysięcy złotych, ale pozwoli to w następnych latach znacząco zwiększyć świadczenia z ZFŚS.

         Wracając do wątku, zdecydowana większość świadczeń z funduszu uzależniona będzie od dochodu na członka rodziny, czyli od kwoty wskazanej w wyżej wymienionym oświadczeniu. Jest rzeczą oczywistą, że osoby o niższych dochodach będą faworyzowane i otrzymają wyższe dofinansowanie niż pracownicy o dochodach wysokich.

           Oświadczenie powinno być wypełnione rzetelnie, zgodnie z objaśnieniem w nim zawartym. Oświadczenie składamy raz w roku. Dane w nim określone stosowane są do wszystkich świadczeń. Pracownik ma jednak prawo odmowy złożenia oświadczenia w części lub w całości. O ile dochód pracownika można ustalić w Dziale Kadr, to może się zdarzyć sytuacja, iż współmałżonek nie będzie sobie życzył ujawnienia swoich dochodów. W tej sytuacji Zarząd winien przyznać świadczenie, jak dla osoby uzyskującej najwyższe dochody określone w tabeli kryteriów dochodu. 

Poniżej prezentujemy kryteria dochodowe oraz wysokość poszczególnych świadczeń w kryteriach dochodowych, które zostały uzgodnione w podczas negocjacji z Zarzadem Spółdzielni w dniu 20 kwietnia 2012 roku. W nawiasach prezentujemy przeliczone stawki obowiązujące w tym roku.

 

- Kryterium dochodowe I, jeśli dochód na członka rodziny jest niższy niż połowa minimalnego wynagrodzenia za pracę obowiązującego w danym roku kalendarzowym; (do 749,99 zł)

- Kryterium dochodowe II, jeśli dochód na członka rodziny wynosi co najmniej połowę minimalnego wynagrodzenia za pracę, ale jest niższy niż minimalne wynagrodzenie za pracę obowiązujące w danym roku kalendarzowym; (od 750zł  do 1499,99 zł)

- Kryterium dochodowe III, jeśli dochód na członka rodziny wynosi co najmniej minimalne wynagrodzenia za pracę, ale jest niższy niż 150 % wynagrodzenia za pracę w danym roku kalendarzowym;(od 1500 zł  do 2249,99 zł)

- Kryterium dochodowe IV, jeśli dochód na członka rodziny wynosi co najmniej 150 % minimalnego wynagrodzenia za pracę w danym roku kalendarzowym, ale jest niższy niż 200 % tego wynagrodzenia;(od 2250 zł  do 2999,99 zł)

- Kryterium dochodowe V, jeśli dochód na członka rodziny jest równy lub wyższy niż 200 % minimalnego wynagrodzenia za pracę w danym roku kalendarzowym.(powyżej 3000 zł)

Przez wynagrodzenie minimalne należy rozumieć wynagrodzenie ogłaszane rozporządzeniem Rady Ministrów w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę w Urzędowym Dzienniku Ustaw

( na dzień dzisiejszy jest to 1500 zł brutto).

 

WCZASY POD GRUSZĄ

Kryterium                                        Ilość             kwota             kwota

dochodowe                                      osób             netto               brutto

_________________________________________________________________

Kd I    do 749,99 zł                                20              450 zł                549 zł

Kd II   od 750 zł do 1449,99 zł                79              400 zł                488 zł

Kd III  od 1500 zł do 2249,99 zł              65              350 zł                427 zł

Kd IV   od 2250 zł do 2999,99 zł              40              320 zł                390,40 zł

Kd V    powyżej 3000 zł                          27              300 zł                366 zł

 

 

 

KOLONIE KRAJ - PEŁNY KOSZT 1450 ZŁ

Kryterium                                        Ilość             odpłatność           

dochodowe                                      dzieci            pracownika             

_________________________________________________________________

Kd I    do 749,99 zł                                  1              150 zł               

Kd II   od 750 zł do 1449,99 zł                  7              200 zł              

Kd III  od 1500 zł do 2249,99 zł                4              250 zł                

Kd IV   od 2250 zł do 2999,99 zł                -              350 zł                

Kd V    powyżej 3000 zł                            -              725 zł                

 

 

 

KOLONIE HISZPANIA - PEŁNY KOSZT 1899 ZŁ

Kryterium                                        Ilość             odpłatność           

dochodowe                                      dzieci            pracownika             

_________________________________________________________________

Kd I    do 749,99 zł                                  1              350 zł               

Kd II   od 750 zł do 1449,99 zł                  4              400 zł              

Kd III  od 1500 zł do 2249,99 zł                5              500 zł                

Kd IV   od 2250 zł do 2999,99 zł                -              700 zł                

Kd V    powyżej 3000 zł                            -              950 zł                

 

 

 

WYPOCZYNEK DZIECKA ZORGANIZOWANY PRZEZ INNE JEDNOSTKI LUB

INDYWIDUALNIE PRZEZ RODZICÓW DO 14 DNI.

Kryterium                                        Ilość             refundacja za          

dochodowe                                      dzieci            1 dzień pobytu             

_________________________________________________________________

Kd I    do 749,99 zł                                  4              65 zł               

Kd II   od 750 zł do 1449,99 zł                33              60 zł              

Kd III  od 1500 zł do 2249,99 zł              22              55 zł                

Kd IV   od 2250 zł do 2999,99 zł               3              50 zł                

Kd V    powyżej 3000 zł                           -               45 zł            

 

Dodatkowych informacji lub wyjaśnień udzielamy pod tel. 604-191-602

PW.   

Wyszukiwanie