biuletyn informacyjny Zakładowej Organizacji Związkowej NSZZ Solidarność Społem PSS Zgoda w Płocku

Zebranie Komisji Zakładowej 01.09.2011

2011-09-03 10:03

W dniu 01 wrzesnia odbyło się pierwsze po przerwie urlopowej spotkanie Komisji Zakładowej NSZZ SOLIDARNOŚĆ.

 

Na wtępie Komisja przyjęła porządek obrad.

Po dyskusji Komisja podjęła decyzję w sprawie organizacji dwóch niezależnych wyjazdów 17 września - do Częstochowy w ramach XXIX Pielgrzymki Ludzi Pracy, oraz do Wrocławia na ogólnopolską manifestację związkową.

W kolejnym punkcie porządku obrad KZ dokonała wyboru przedstawicieli do Komisji Socjalnej. KZ ustaliła jawny tryb głosowania.

            Funkcję  komisji skrutacyjnej pełnili obecni na zebraniu Członkowie Zakładowej Komisji Rewizyjnej związku. Po ustaleniu listy kandydatów przystąpiono do głosowania.

Na jego podstawie Komisja podjęła uchwałę o następującej treści :

Uchwała nr 6/2011

w sprawie powołania przedstawicieli do Komisji Socjalnej PSS Zgoda w Płocku.

 

Na podstawie $3 pkt.2 Regulaminu Komisji Socjalnej Społem PSS Zgoda w Płocku. W wyniku głosowania na posiedzeniu KZ w dniu 01.09.2011r. kandydaci zgłoszeni do Komisji Socjalnej Społem PSS Zgoda w Płocku otrzymali następującą ilość głosów.
Jasińska Wanda – 11

Lis Dariusz – 5
Pankowska Halina – 9
Urbańska Jolanta – 2

Zatem Komisja Zakładowa deleguje do pracy w Komisji Socjalnej Społem PSS Zgoda, następujące osoby:
1)Jasińska Wanda
2)Pankowska Halina

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Płock 01.09.2011 r.

 

W punkcie 4 porządku obrad dyskutowano o bezpieczeństwie personelu w sklepach podczas zuchwałych napadów. Rozmawialiśmy o systemach zabezpieczeń przed kradzieżami, blokadach drzwi,  jakości ochrony, zasadności i skuteczności monitoringu, szybkości reakcji grup interwencyjnych oraz o konieczności opracowania metod postępowania, uwzględniających maksymalne bezpieczeństwo i  przeszkolenie pracowników firmy narażonych na tego typu sytuacje.

 Szereg wniosków z dyskusji zostało przekazanych do Zarządu Spółdzielni.

 

W dalszej części Komisja Zakładowa przyjęła w poczet członków związku trzy nowe kandydatki.

 

W sprawach bieżących omawialiśmy niepokojącą sytuację finansową firmy, której konsekwencją jest negatywna odpowiedź Prezesa Zarządu na postulat wypłaty dodatkowej premii w sierpniu.

      Członkowie Rady Nadzorczej poinformowali o harmonogramie prac rady. W dniu 5 września Komisja Rewizyjna Rady Nadzorczej rozpoczyna kontrolę systemu zaopatrzenia w Dziale Handlowym. Audyt zaplanowany jest na kilka miesięcy. Z kolei na 13 września zaplanowane jest plenarne posiedzenie Rady Nadzorczej, którego wiodącym tematem będzie ocena stanu zaawansowania i skutków wdrożenia dwóch projektów „Mechanizm monitorowania sprzedaży towarów opiniotwórczych” oraz „Kształtowanie polityki cenowej”. 

 W zebraniu uczestniczyli członkowie KZ oraz Zakładowa Komisja Rewizyjna.

 PW 

Wyszukiwanie