biuletyn informacyjny Zakładowej Organizacji Związkowej NSZZ Solidarność Społem PSS Zgoda w Płocku

Zebranie Komisji Zakładowej - 28.08.2017 r.

2017-08-28 21:15

W dniu 28 sierpnia 2017 r. odbyło się Zebranie Komisji Zakładowej NSZZ Solidarność.

Komisja obradowała w obecności członków Zakładowej Komisji Rewizyjnej, oraz przy udziale dwóch delegatów na Walne Zebranie Regionu Płockiego NSZZ Solidarność.

     Głównymi celami spotkania były wybór nowego zastępcy przewodniczącego KZ po zmarłej Halinie Pankowskiej, oraz nowego Zakładowego Społecznego Inspektora Pracy. 

Zgodnie z procedurami zawartymi w art. 50 i 51 statutu NSZZ Solidarność, w tajnym głosowaniu na funkcję zastępcy i skarbnika KZ wybrana została koleżanka Jolanta Urbańska.
Pani Jola ma 45 lat. Jest mężatką, ma dwójkę dzieci. 
Pracę w Spółdzielni rozpoczęła jako pracownik młodociany 4 stycznia1988 r. 
Od sierpnia 1990 r. jako młodszy sprzedawca pracowała w sklepie SDH. W latach 2001 - 2006 pracowała na stanowisku sprzedawcy w sklepie nr.116. Od grudnia 2006 pełniła funkcję z-ca kierownika sklepie 99. Po likwidacji tego sklepu , od sierpnia 2009 r. pracowała jako z-ca kierownika w sklepie 257, a obecnie od marca 2017 r. pełni funkcję z-cy kierownika w sklepie nr. 126. 
Do związku NSZZ Solidarność pani Jolanta wstąpiła w 1994 r. 
Na Zakładowym Zebraniu Członków w 2002 r. została wybrana do Komisji Rewizyjnej związku. Od trzech kadencji działa w Komisji Zakładowej. Ukończyła kilka szkoleń dla liderów związkowych. Aktywnie pracuje w zespole negocjacyjnym.

Komisja Zakładowa wyłoniła również, w tajnym głosowaniu, przedstawiciela związku na funkcję Zakładowego Społecznego Inspektora Pracy, na kadencję 2017-2021 w osobie pani Urszuli Graczyk, inspektora w Dziale Kontroli Wewnętrznej, obecnej przewodniczącej Zakładowej Komisji Rewizyjnej.
W kolejnym punkcie porządku obrad omawiany był stan przygotowań do XXXV Pielgrzymki Ludzi Pracy na Jasną Górę.
Na mocy uchwały nr.9/2017 Komisja przyjęła w poczet członków związku dwie nowe koleżanki z detalu.
PW

Wyszukiwanie