biuletyn informacyjny Zakładowej Organizacji Związkowej NSZZ Solidarność Społem PSS Zgoda w Płocku

Sklepy nie są w stanie utrzymać armii 54 etatów w administracji.

            W dniu 15 października 2013 odbyło się kolejne posiedzenie Rady Nadzorczej Spółdzielni.

W porządku obrad znalazły się miedzy innymi: sprawozdania szefów komisji z prac między posiedzeniami plenarnymi, informacja Zarządu o zmianach w logowaniu sieci handlowej, informacja ze Zgromadzenia Wspólników PGS, wybór firmy do badania bilansu Spółdzielni za 2013 rok.

            Najistotniejszym tematem spotkania rady była jednak debata nad "Informacją o realizacji zadań rzeczowych i wyników finansowych za 8 m-cy 2013r."

 

REALIZACJA ZAPLANOWANYCH ZADAŃ  - Rada oceniła negatywnie spadek obrotów detalu. Bardzo niepokojący jest fakt, iż regres dotyczy głównie wiodących placówek Spółdzielni. Osiągany poziom przychodów branży w rażący sposób odbiega od zaplanowanych wielkości na rok 2013.

 

WYNIK FINANSOWY - Spadek przychodów, a co za tym idzie niższa kwota marży i wpływów marketingowych, skutkuje zwiększona stratą w detalu. Poziom straty branży detalicznej oraz wysoki ujemny wskaźnik rentowności, przekraczający 2 punkty procentowe jest nie do zaakceptowania. Mimo znacznego obniżenia kosztów osobowych (talony wielkanocne 2013 wypłacone z funduszu świadczeń socjalnych).

            Sytuację pogłębiają zmniejszające się wpływy z wynajmu powierzchni.

Rada Nadzorcza uznała dalsze funkcjonowanie branży detalicznej w tym stanie jako niepokojące.

 

DZIAŁ HANDLOWY- Z dyskusji 15 października, oraz wcześniej formułowanych wniosków przez członków Rady Nadzorczej dotyczących poziomu zaopatrzenia, poziomu cen w sieci i analiz cen w konkurencji wynika, że służby handlowe funkcjonujące w obecnym kształcie nie mają recepty na odwrócenie pogłębiających się negatywnych trendów.

Rada zleciła Prezesowi Zarządu opracowanie projektu nowej Struktury Organizacyjnej Spółdzielni w celu znaczącego ograniczenia kosztów administracji firmy.

 

Tyle jeżeli chodzi o oficjalne stanowisko Rady Nadzorczej, teraz kilka słów komentarza:

 

             Znaczącą pozycją w kosztach jakimi są obciążane Sklepy i Piekarnia to "Koszty ogólnozakładowe" w ich skład wchodzą wszystkie wydatki związane z utrzymaniem biura.

Około 73% tych kosztów stanowią wydatki na urzędników. Są to wynagrodzenia, świadczenia na rzecz pracowników administracji, składki ZUS i inne narzuty od wynagrodzeń oraz odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.

Prawda jest taka, że Sklepy nie są w stanie utrzymać armii 54 etatów w administracji. Czas najwyższy na trudne i niepopularne decyzje.

 

            Rada pracuje również nad zmianą zasad wynagradzania Prezesa Zarządu, trwają również prace nad projektem w odniesieniu do najważniejszych stanowisk w firmie tak by uzależnić  wysokość wynagrodzeń VIP-ów od realizacji zadań i osiąganych wyników finansowych Spółdzielni.

Projekty będą przedmiotem debat na listopadowym posiedzeniu Rady Nadzorczej i Komisji Zakładowej NSZZ SOLIDARNOŚĆ.

Więcej liczb i szczegółów w tej sprawie zamieścimy w papierowej wersji biuletynu informacyjnego, który trafi na sklepy po Wszystkich Świętych.

Piotr Waśniewski.

Wyszukiwanie