biuletyn informacyjny Zakładowej Organizacji Związkowej NSZZ Solidarność Społem PSS Zgoda w Płocku

Jest porozumienie płacowe

 Porozumienie

 

 

    Z negocjacji płacowych zawarte między 

- Zarządem Społem PSS Zgoda w Płocku a 

- Zarządem Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Pracowników Społem PSS Zgoda w Płocku oraz 

- Komisją Zakładową Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego „Solidarność” przy Społem PSS Zgoda w Płocku, zwanymi dalej „stronami”.

 

Na sesji negocjacyjnej w dniu 6 czerwca 2016 roku strony osiągnęły porozumienie końcowe w kwestii podwyżek płac w sklepach Spółdzielni.

 

1. Uzgodniona została łączna, bazowa kwota podwyżek płac, której wartość brutto, wraz ze składkami pracodawcy, nie może przekroczyć 850 tys. zł w skali roku.

 

2. Podwyżka wynosi 160 zł brutto na pracownika. Kwota ta wejdzie do płacy zasadniczej.

 

3. Podwyżką obejmie wszystkich pracowników sklepów Spółdzielni.

 

4. Uzgodniono, że regulacje wynagrodzeń dokonane dla niektórych pracowników detalu w br. nie będą brane pod uwagę przy ustalaniu nowych płac zasadniczych.

 

5. Różnica między kwotą bazową a sumą brutto podwyżek w detalu wraz ze składkami pracodawcy w wysokości 66 tys. zł pozostaje w rezerwie, z przeznaczeniem na ewentualne indywidualne korekty wynagrodzeń, dokonywane we wspólnym uzgodnieniu stron.

 

6. Uzgodniono, że ewentualne zmiany w systemie wynagrodzeń pracowników Piekarni 10 mogą być negocjowane po 31 grudnia 2016 roku, oraz że kolejny przegląd wynagrodzeń w Spółdzielni zostanie przeprowadzony w II połowie 2017 roku.

 

7. Zgodnie z §5 Regulaminu rokowań strony ustaliły termin podpisania niniejszego porozumienia na dzień 08.06.2016 r.

 

8. Ustalenia zawarte w niniejszym porozumieniu obowiązują od dnia 1 czerwca 2016 roku.

 

 

 

Płock, dnia 8 czerwca 2016

 

 

Wyszukiwanie